โครงการที่ดำเนินงาน
  1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (4 จังหวัด) เฟส 2
  2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (4 จังหวัด) เฟส 1
  3) โครงการเฝ้าระวังควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ จังหวัดนนทบุรี
  4) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดนนทบุรี
  5) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี

 
โครงการที่เกี่ยวข้อง
  1) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี

 
แบบประเมิน
  1) แบบประเมินความต้องการองค์ความรู้ด้านการติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 
 กรมแผนที่ทหาร